สถานการณ์โควิด -19 ใน อินเดีย
33,502,674
ได้รับการยืนยัน
24,855
ยืนยัน (24 ชม.)
445,385
ตาย
220
เสียชีวิต (24 ชม.)
1.3%
ผู้เสียชีวิต (%)
32,741,718
กู้คืน
34,129
ฟื้นตัว (24 ชม.)
97.7%
กู้คืน (%)
315,571
ใช้งาน
0.9%
คล่องแคล่ว (%)
เคาน์เตอร์ฟรี!