สถานการณ์โควิด -19 ใน อินเดีย
33,477,819
ได้รับการยืนยัน
0
ยืนยัน (24 ชม.)
445,165
ตาย
0
เสียชีวิต (24 ชม.)
1.3%
ผู้เสียชีวิต (%)
32,707,589
กู้คืน
0
ฟื้นตัว (24 ชม.)
97.7%
กู้คืน (%)
325,065
ใช้งาน
1.0%
คล่องแคล่ว (%)
เคาน์เตอร์ฟรี!