สถานการณ์โควิด -19 ในอินเดีย
33,138,833
ได้รับการยืนยัน
43,383
ยืนยัน (24 ชม.)
441,782
ตาย
339
เสียชีวิต (24 ชม.)
1.3%
ผู้เสียชีวิต (%)
32,297,161
กู้คืน
40,609
ฟื้นตัว (24 ชม.)
97.5%
กู้คืน (%)
399,890
ใช้งาน
1.2%
คล่องแคล่ว (%)
เคาน์เตอร์ฟรี!