Covid-19 ในปาเลสไตน์
388,470
ได้รับการยืนยัน
0
ยืนยัน (24 ชม.)
3,952
ตาย
0
เสียชีวิต (24 ชม.)
1.0%
ผู้เสียชีวิต (%)
353,914
กู้คืน
0
ฟื้นตัว (24 ชม.)
91.1%
กู้คืน (%)
30,604
ใช้งาน
เคาน์เตอร์ฟรี!