สถานการณ์โควิด -19 ในสหราชอาณาจักร
225,369,183
ได้รับการยืนยัน
294,962
ยืนยัน (24 ชม.)
4,642,354
ตาย
4,606
เสียชีวิต (24 ชม.)
2.1%
ผู้เสียชีวิต (%)
201,932,475
กู้คืน
326,738
ฟื้นตัว (24 ชม.)
89.6%
กู้คืน (%)
18,794,354
ใช้งาน
8.3%
คล่องแคล่ว (%)

ขออภัยไม่พบสถานที่

eHalal Travel Mart
เคาน์เตอร์ฟรี!