สถานการณ์โควิด -19 ในสวิตเซอร์แลนด์
802,045
ได้รับการยืนยัน
3,550
ยืนยัน (24 ชม.)
11,010
ตาย
0
เสียชีวิต (24 ชม.)
1.4%
ผู้เสียชีวิต (%)
716,136
กู้คืน
3,134
ฟื้นตัว (24 ชม.)
89.3%
กู้คืน (%)
74,899
ใช้งาน
9.3%
คล่องแคล่ว (%)
เคาน์เตอร์ฟรี!