کوهید - 19 په هند کې وضعیت
33,138,833
تصدیق شوی
43,383
تصدیق شوی (24h)
441,782
مړینه
339
مرګونه (24h)
1.3٪
مرګونه (٪)
32,297,161
ترلاسه شوی
40,609
ترلاسه شوی (24h)
97.5٪
ترلاسه شوی (٪)
399,890
د فعالو
1.2٪
فعاله (٪)
وړیا کاونټرې!