ស្ថានភាព Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
33,501,851
បញ្ជាក់។
24,032
បញ្ជាក់ (២៤ ម៉ោង)
445,369
ការស្លាប់
204
មរណភាព (២៤ ម៉ោង)
1.3​%
ចំនួន​ស្លាប់ (%)
32,740,871
រកឃើញវិញ។
33,282
រកឃើញវិញ (២៤ ម៉ោង)
97.7​%
រកឃើញ (%)
315,611
ដែលសកម្ម
0.9​%
សកម្ម (%)
បញ្ជរឥតគិតថ្លៃ!