ស្ថានភាព Covid-19 នៅប្រទេសស្វីស
823,074
បញ្ជាក់។
0
បញ្ជាក់ (២៤ ម៉ោង)
11,010
ការស្លាប់
0
មរណភាព (២៤ ម៉ោង)
1.3​%
ចំនួន​ស្លាប់ (%)
736,388
រកឃើញវិញ។
0
រកឃើញវិញ (២៤ ម៉ោង)
89.5​%
រកឃើញ (%)
75,676
ដែលសកម្ម
9.2​%
សកម្ម (%)
បញ្ជរឥតគិតថ្លៃ!