ស្ថានភាព Covid-19 នៅចក្រភពអង់គ្លេស
230,326,827
បញ្ជាក់។
47,008
បញ្ជាក់ (២៤ ម៉ោង)
4,722,911
ការស្លាប់
1,225
មរណភាព (២៤ ម៉ោង)
2.1​%
ចំនួន​ស្លាប់ (%)
207,033,588
រកឃើញវិញ។
62,019
រកឃើញវិញ (២៤ ម៉ោង)
89.9​%
រកឃើញ (%)
18,570,328
ដែលសកម្ម
8.1​%
សកម្ម (%)

ជាអកុសលរកមិនឃើញទីតាំងទេ។

បញ្ជរឥតគិតថ្លៃ!